آگهي برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي

شرکت ملي انفورماتيک در نظر دارد با برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي نسبت به ارزيابي و انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه « سندباکس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران » اقدام کند. از علاقمندان دعوت مي‌شود از طريق فايل هاي ذيل نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام کرده و با توجه به شرايط پيشنهاد دهندگان و دستورالعمل ارائه پيشنهادها، پيشنهادهاي خود را در مهلت مقرر ارسال نمايند.