شركت ملي انفورماتيك به همراه شركتهاي تابعه خود گروه ملي انفورماتيك به عنوان بزرگترين گروه فعال در حوزه انفورماتيك بانكي كشور كه طي بيش از 20 سال فعاليت در عرصه بانكي موفقيت هاي زيادي را كسب نموده اند به صورت منسجم در قالب طرح صباي دانش(طرح ارتباط صنعت بانكي با دانشگاه‌ها ) درصدد افزايش همكاري خود با خيل عظيم نيروي علمي و دانشگاهي كشور بوده و با اين اعتقاد كه تكيه بر توان علمي مراكز دانشگاهي و شركتهاي دانش بنيان يكي از راههاي تقويت كشور خواهد بود،

از مدت‌ها قبل همكاري مشتركي را با دانشگاه‌ها آغاز نموده است. اينك براي تسهيل اين ارتباط و نيز آماده كردن زمينه ارتباطي كليه كساني كه قادر به همراهي ما در اين مسير مبارك و ميمون هستند پرتال اينترنتي صباي دانش را اجرايي نموده است.

بطور كلي هدف از طراحي و پياده‌سازي سامانه صباي دانش، ايجاد يك پورتال و يا پايگاه اينترنتي ويژه سازمان اجرايي طرح صباي دانش است. اين پورتال به منظور تعامل مستقيم با جامعه مخاطبين خود مي باشد. در پايگاه اطلاعاتي اين پورتال كليه نيازمندي‌هاي گروه ملي انفورماتيك وارد شده و در دسترس مخاطبان قرار مي گيرد. دسترسي به اين پورتال از طريق وب‌گاه هاي دانشگاه ها، مراكز علمي- پژوهشي، شركت هاي دانش بنيان براي دانشجويان، دانشگاهيان، محققان و پژوهشگران فراهم است. كليه علاقمندان به انجام نيازمندي‌ها (كه بخشي از آنها مجريان آينده پروژه ها خواهند بود) در ابعادي گسترده و در يك تعامل نزديك و دوطرفه علاقمندي و توان خود را اعلام مي نمايند. همچنين در بخشي ديگر از اين پايگاه نيز دانشجويان، دانشگاهيان، محققان و پژوهشگران مي-توانند طرح ها، ايده ها و پروژه هاي پيشنهادي خود را با مشخصات تفصيلي وارد نمايند تا از اين طريق شركت ملي و شركت هاي زيرمجموعه در جريان آخرين تحولات و دستاوردهاي دانشگاهها و مراكز علمي- پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان در حوزه بانكداري قرار گيرند. اين پورتال همچنين گذرگاهي جامع است كه كل شبكه بانكي و بانك هاي تجاري را نيز مورد پوشش قرار خواهد داد به نحوي كه از آن طريق كليه بانك هاي تجاري نيز قادر به طرح نيازها و شناسايي مجريان مناسب خواهند بود. لذا اين زيرساخت سه كاركرد عمده خواهد داشت:

  1. معرفي نيازمندي هاي اجرايي بانك مركزي و گروه ملي به مخاطبين مرتبط و شناسايي پيشنهاددهندگان
  2. شناسايي ايده ها، طرح ها، نوع آوري ها و ابداعات (خارج از حوزه نيازمندي هاي جاري) از طريق اطلاع-رساني مناسب به مخاطبين و دريافت مشخصات طرح هاي آنها
  3. بوجود آوردن بستر تعاملي مشابه بين بانك هاي تجاري و دانشگا ها و شركت هاي تامين كننده خدمات جهت اعلام نيازمندي هاي بانك ها و شناسايي مجريان مناسب از آن طريق.

بديهي است به‌دليل موضوعاتي مانند محرمانگي اطلاعات و يا سياست هاي تكليفي، بخشي از نيازمندي ها و پروژه-ها از طريق اين پايگاه قابل انتشار عمومي نخواهند بود و لذا اين زيرساخت ابزار كمكي براي برقراري تعامل مستقيم، سريع و بهينه با دانشگاه‌ها و مراكز علمي- پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان است.