تسهيل خدمات پرداخت خرد به مردم

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر عبدالناصر همتي، رئيس کل اين بانک طي يادداشتي در صفحه شخصي اينستاگرام خود نوشت:

    درراستاي تسهيل خدمات پرداخت خرد، يک جلسه هم انديشي با مسئولين حوزه فناوري بانك‌ها داشتم. دراين جلسه، بحث مبسوطي درخصوص مباني پرداخت‌هاي بدون تماس وکليات استانداردهاي پرداخت خرد و كيف الكترونيكي پول، انجام گرفت.

    از دغدغه‌هاي مهم، جلوگيري ازخلق پول و نيز موضوع پولشويي و تقلب بود. نگراني خلق پول، قاعدتاً از طريق کنترل جدي دقيق مانده? کيف پول در بانک‌ها و تقلب و اقدامات پولشويي نيز از طريق اعمال نظارت‌هاي لازم، قابل تأمين است.

    باتوجه به اهميت موضوع و در جهت تسهيل خدمات پرداخت خرد به مردم، به يک شکل استاندارد و يكپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسي هاي کارشناسي انجام و اسناد متناظر به کليه بانك‌ها و ذينفعان ابلاغ شود.

    1399/02/10