برنامه‌هاي حمايتي کنترل اثرات اقتصادي گسترش کرونا

  يادداشت رئيس‌کل بانک مرکزي در خصوص برنامه‌هاي حمايتي نظام بانکي براي کنترل اثرات اقتصادي گسترش کرونا

  نکاتي را در خصوص برنامه‌هاي حمايتي نظام بانکي، براي کنترل اثرات اقتصادي گسترش ويروس کرونا،لازم مي دانم بيان کنم:

  منتهاي خواسته و آرزوي دولت و بانک مرکزي ، ارائه کمک‌هاي بيشتر، در سطح وسيع‌تر و بلاعوض است،وليکن،همانگونه که مردم شريف مي دانند،تحريم‌هاي ناجوانمردانه امريکا بهمراه کاهش قيمت نفت، هزينه هاي مقابله با ويروس کرونا و آثار درآمدي آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را بشدت در تنگنا قرار داده است.

  با اين حال،براي کمک به رفع نيازهاي اوليه بخش بزرگي از مردم که دچار آسيب شده‌اند، سيستم بانکي مي بايست بسرعت تسهيلاتي به اقشاريارانه بگير اختصاص مي داد. لذا، ۴ميليون خانوار کم درآمد بين ۱ تا ۲ ميليون تومان وام قرض الحسنه ۴درصد دريافت خواهند کرد و مابه التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت مي پردازد . بعلاوه بيش از۲۳ميليون خانوار يارانه بگير نيز، وام خريد با نرخ ۱۲درصد دريافت مي کنند.نرخ ۱۲درصدي کارمزد اين وام‌‌ها،تنها با کمک بانک مرکزي و تعديل نرخ‌هاي ذخيره قانوني ميسر شده وکاهش بيش ازاين درنرخ کارمزد، با توجه به ساير تکاليف بانکها، امکان نداشت.

  علاوه بر ۲۳ هزار ميليارد تومان وام به يارانه بگيران ، بانکها به کمک بانک مرکزي ، ۵۲ هزار ميليارد تومان ( از کل ۷۵ هزار ميليارد تومان ) به بنگاهها و مشاغل آسيب ديده نيز با همان نرخ ۱۲ درصد وام ميدهند. با توجه به تعويق سه ماهه اقساط، و مطالبات جاري بانکها ومشکلات ترازنامه‌اي آنها،اين تلاش بسيار درخور توجه است.

  اين اقدامات همزمان، بدنبال پايدارکردن و حفظ زنجيره توليد و عرضه و تقويت قدرت خريد اقشارآسيب ديده اقتصاداست. بانک مرکزي ، تمامي تلاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترين آسيب از اين گذرگاه عبور کند.

  1399/01/27