خدمات انفورماتيک نوين کيش برگزيده روز صنعت و معدن

    شرکت خدمات انفورماتيک نوين کيش برگزيده روز صنعت و معدن شد

    شرکت خدمات انفورماتيک نوين کيش به عنوان واحد برتر خدمات نرم افزاري کشور برگزيده و معرفي شد.

    به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات انفورماتيک، اين شرکت که سامانه "صياد" را عرضه کرده است، در مراسم روز صنعت و معدن به عنوان واحد برتر معرفي و موفق به کسب لوح تقدير و تنديس شد.
    مهندس کاظم دهقان مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک نوين کيش ، تنديس و لوح تقدير را از دست مهندس رحماني وزير صمت و دکتر ظريف وزير امور خارجه که در اين مراسم حضور داشتند، دريافت کرد.

    1398/04/15