توضيح شاپرک درباره کارت به کارت و تفاوت آن با خدمات شبکه پرداخت

    خدمت کارت به کارت و نظارت بر آن خارج از شبکه پرداخت کشور ارائه مي‌شود و مديريت ريسک‌هاي اين خدمت بر عهده بانک‌هاست.

    به گزارش روابط‌عمومي شاپرک، موضوعي که غالبا در مورد خدمت کارت به کارت و ارائه‌دهندگان آن اشتباه گرفته مي‌شود اختلاط اين کسب وکار با پرداخت‌ياري يا ساير خدمات ارائه شده در قالب شبکه پرداخت است. در واقع برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماما شتابي بوده و از زيرساخت‌هاي شبکه پرداخت الکترونيک کشور يعني سوئيچ شرکت‌هاي PSP و شرکت شاپرک عبور نمي‌کنند بلکه مشابه ساير تراکنش‌هاي کارت به کارت از طريق سوئيچ بانک پذيرنده مستقيما به سوئيچ شتاب ارسال مي‌شوند.

    با توجه به تکرار اين اشتباه از سوي برخي ناظران و رسانه‌ها، تأکيد بر اين نکته ضروري است که خدمت کارت به کارت چه در قالب برخي اپليکيشن‌هاي شرکت‌هاي PSP ارائه شود و چه از سوي برخي اپليکيشن‌هاي ديگر، کاملا از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک مرکزي، نظارت مديريت ريسک‌هاي آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.

    1398/02/23