بررسي اتفاق رخ داده در يکي از شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک

    ابعاد مختلف اتفاقي که در يکي از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونيک رخ داده توسط کارشناسان شرکت شاپرک در حال بررسي است و گزارش کاملي در اين زمينه تهيه و به بانک‌مرکزي ارائه خواهدشد.

    به گزارش روابط‌عمومي شاپرک، به فاصله کوتاهي پس از بروز ناهماهنگي در شرکت به‌پرداخت ملت که منجر به انتشار برخي اطلاعات مرتبط با پذيرندگان اين شرکت شد، تيم‌هاي نظارت و امنيت شاپرک در محل شرکت به‌پرداخت ملت حاضر شدند و به بررسي ابعاد مختلف اتفاق، علل و پيامدهاي آن پرداختند.

    در همين حال طبق الزامات شاپرک، شرکت به‌پرداخت ملت نيز بايد گزارش کاملي درباره اين اتفاق طي 24 ساعت تهيه و به شاپرک ارسال کند.

    از آنجايي که کار بررسي اين اتفاق از سوي کارشناسان شاپرک تقريبا به اتمام رسيده است به محض دريافت گزارش شرکت به‌پرداخت ملت و بررسي آن، گزارش نهايي از سوي شاپرک براي بانک‌مرکزي ارسال خواهد شد.

    1397/12/18