جايگاه نخست نوآوري هاي برتر شرکتي

   

  کسب جايگاه نخست نوآوري هاي برتر شرکتي با سامانه تشخيص تقلب پايا

  شرکت خدمات انفورماتيک در جشنواره نوربخش ششمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با سامانه تشخيص تقلب پايا، موفق به کسب رتبه نخست نوآوري هاي برتر شرکتي شد.
  شرکت خدمات انفورماتيک در جشنواره نوربخش ششمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با سامانه تشخيص تقلب پايا، موفق به کسب رتبه نخست نوآوري هاي برتر شرکتي شد.
  گفتني است؛ اين سامانه در معاونت عمليات شرکت خدمات انفورماتيک طراحي شده است.

  1395/10/18