ضرورت دريافت مجوز براي ارائه هر نوع خدمت و ابزار جديد

    يکي از وظايف شاپرک، حمايت از فناوري هاي نوين در حوزه پرداخت الکترونيکي است و بر مبناي اين مسئوليت، طي سال هاي گذشته همواره براي تسهيل و تسريع فرآيند ارائه مجوز هاي لازم به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) تلاش کرده است.

    الزام قانوني دريافت مجوز براي ارائه هر گونه سرويس و ابزار جديد، به منظور حفظ حقوق و منافع تمامي ذينفعان در حوزه پرداخت الکترونيکي است. در اين رابطه قطعاً حفظ امنيت و جلب اعتماد عمومي از ضرورت و اهميت خاصي برخوردار است. بر همين مبنا، شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت ملزم هستند پيش از ارائه هر خدمت و ابزار جديد طرح را براي بررسي و تاييد به شاپرک ارائه کنند.

    با اين وجود، طي هفته هاي اخير شاهد آن بوديم که برخي از شرکت هاي PSP خدمات جديدي در قالب سرويس NFC به جامعه معرفي و عرضه کرده اند. اين اقدام در حالي صورت گرفته که هنوز تمام مراحل قانوني لازم براي صدور مجوز عرضه خدمت NFC طي نشده است.

    گرچه بررسي هاي شاپرک نشان مي دهد که هيچ يک از خدمات مبتني بر NFC توسط شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت، در محيط واقعي، عملياتي نشده است، با اين وجود، شاپرک تذکرات لازم براي تکميل مراحل قانوني دريافت صدور مجوز را به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است.

    1395/07/17