هم افزايي دانشگاه و بانك در توسعه بانكداري مجازي

   

  مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران و شركت ملي انفورماتيك

  با همكاري انجمن علمي مديريت صنعتي، بانك سينا، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف، شركت خدمات انفورماتيك و ماهنامه بانكداري مجازي برگزار مي‌کنند:

  زمان : سه شنبه 26 آذر ماه 1392

  محورهاي همايش:

  محور اول:

  نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در توسعه بانكداري مجازي

  • الف) آسيب‌شناسي شكاف كاربردي موجود بين دانشگاهها و صنعت بانكداري
  • ب) راه‌حل‌هاي افزايش هم‌افزايي نيازهاي بانكداري مجازي با توان دانشگاهها

  محور دوم:

  نقش بانكداري مجازي در بهره‌وري و توسعه نظام بانكي

  • الف) تجربيات موفق در هم‌افزايي دانشگاهها و بانكها در حوزه بانكداري مجازي
  • ب) تعاملات دانشگاه و نظام بانكي در جهت ارتقا بهره‌وري نظام بانكي مجازي

  محور سوم:

  استراتژي‌هاي توسعه بانكداري مجازي

  • الف) نقشه راه توسعه بانكداري مجازي: با بررسي نقش ذينفعان كلي
  • ب) فرهنگ، جامعه و بانكداري مجازي
  • ج) عوامل موفقيت در توسعه بانكداري مجازي

   

  1392/09/25