انتخاب مديرعامل جديد شرکت ملي انفورماتيک

   

  جناب آقاي عليرضا عيدي مراد از طرف هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک به عنوان مدير عامل اين شرکت منصوب شد.

  به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک در جلسه صبح روز سه شنبه 1400/04/15 هيات مديره که با حضور تمامي اعضا تشکيل شد، آقاي عليرضا عيدي مراد به عنوان مديرعامل جديد اين شرکت انتخاب و جايگزين آقاي دکتر رحمت اله صادقيان شد.

  عليرضا عيدي مراد پيش از اين نيز به عنوان مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در اين مجموعه فعاليت کرده بود و سوابقي از جمله رياست هيات مديره شرکت شاپرک را در کارنامه کاري خود دارد. وي همچنين به تازگي به نمايندگي از طرف پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي چ.ا.ا به عضويت رسمي هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک منصوب شده است.

  در پايان هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک از زحمات و اقدامات آقاي دکتر صادقيان طي مدت حضور در اين شرکت تقدير و بر اجراي برنامه هاي تدوين شده در گروه ملي انفورماتيک تاکيد کرد.

  1400/04/15