انتصاب مدير منابع انساني و مدير برنامه ريزي و پايش عملکرد

  جناب آقاي بابک رضايي راد

  نظر به مراتب تعهد، تخصص و توانمندي و تجارب ارزشمند، جنابعالي را به موجب اين حکم به عنوان مدير برنامه ريزي و پايش عملکرد منصوب مي نمايم.

  اميد است با توکل به خداي متعال در انجام امور محوله در پيشبرد اهداف و برنامه هاي شرکت موفق و مويد باشبد و در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي استراتژيک شرکت با همکاري ساير مديران ارشد و مديران عامل شرکت هاي تحت پوشش اقدامات موثر صورت پذيرد

  رحمت اله صادقيان

  مديرعامل و عضو هيات مديره

   

   

   

  جناب آقاي مهران آقايي

  نظر به مراتب تعهد، تخصص و توانمندي و تجارب ارزشمند، جنابعالي را به موجب اين حکم به عنوان مدير سرمايه انساني و توسعه سازماني منصوب مي نمايم.

  اميد است با توکل به خداي متعال در انجام امور محوله در پيشبرد اهداف و برنامه هاي شرکت موفق و مويد باشبد و در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي استراتژيک شرکت با همکاري ساير مديران ارشد و مديران عامل شرکت هاي تحت پوشش اقدامات موثر صورت پذيرد

  رحمت اله صادقيان

  مديرعامل و عضو هيات مديره  1399/12/10