افزايش سرمايه شرکت داده ورزي فراديس البرز

     

    با توجه به رشد روز افزون فعاليت هاي شرکت فراديس البرز در سال هاي اخير و به منظور توسعه فعاليت ها در حوزه هاي جديد مرتبط با موضوع کاري شرکت، هيات مديره ضمن تصويب گزارش افزايش سرمايه و پس از اخذ تاييديه حسابرس و بازرس قانوني شرکت، پيشنهاد افزايش سرمايه از مبلغ 2000 ميليارد ريال به مبلغ 2500 ميليارد ريال را به مجمع عمومي فوق العاده شرکت ارائه و مجمع در تاريخ 16 -07-99 با افزايش سرمايه 500.000.000.000 ريالي شرکت موافقت نمود.

    در همين رابطه مديرعامل شرکت اظهار داشت؛ اين افزايش سرمايه در شرايط فعلي مي تواند کمک موثر و شاياني در ادامه مسير رشد و توسعه شرکت داشته باشد.

    فراديس البرز در حال حاضر يکي از بزرگترين شرکت هاي تامين و ارائه خدمات پشتيباني تجهيزات بانکي و پرداخت الکترونيک در کشور مي باشد.

    1399/10/24