آگهي برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي

    آگهي برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي

    شرکت ملي انفورماتيک در نظر دارد با برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي نسبت به ارزيابي و انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه « سندباکس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران » اقدام کند. از علاقمندان دعوت مي‌شود تا با مراجعه به آدرس زير نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام کرده و با توجه به شرايط پيشنهاد دهندگان و دستورالعمل ارائه پيشنهادها، پيشنهادهاي خود را در مهلت مقرر ارسال نمايند.

    www.nicholding.net/tender

    1399/03/29