مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

  مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت ملي انفورماتيک (سهامي خاص)

  به شماره ثبت 916 کيش شناسه ملي 10861525594

  بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت ملي انفورماتيک (سهامي خاص) دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/03/24 که به نشاني: تهران - بلوار ميرداماد - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - سالن مجتمع فرهنگي الزهرا (س) تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند. ضمنا برگه ورود به جلسه مجمع براي کليه سهامداران محترم صادر گرديده و در صورت مراجعه به آنان تحويل خواهد شد.
  دستور جلسه:
  1: استماع گزارش هيات مديره براي عملکرد مالي منتهي به 1398/12/29
  2: استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
  3: اتخاذ تصميم در خصوص صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1398/12/29
  4: انتخاب بازرس و حسابرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/29
  5: تعيين روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
  6: ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد

   

  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به انضمام صورت هاي مالي تلفيقي و يادداشت هاي توضيحي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398

  1399/03/19