مجمع عمومي عادي سالانه شركت ملي انفورماتيك

  آگهي دعوت
  مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  شركت ملي انفورماتيك(سهامي خاص) به شماره ثبت 916 كيش
  شناسه ملي 10861525594

  بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت ملي انفورماتيك (سهامي خاص) دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1398/03/21 كه در محل شركت به نشاني:

  تهران، بلوار ميرداماد، خ شهيد حصاري، خ كوشا، كوچه شهره، پلاك 19 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.

  ضمنا برگه ورود به جلسه مجمع براي كليه سهامداران محترم صادر گرديده و در صورت مراجعه به آنان تحويل خواهد شد.

  دستور جلسه:

  1 -استماع گزارش هيأت مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29

  2 -استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1397/12/29

  3 -تصميم گيري نسبت به عملكرد، ترازنامه، صورتحساب سودو زيان، صورتحساب سود و زيان
  انباشته جهت سال مالي منتهي به 1397/12/29

  4 -انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

  5 -تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

  6 -انتخاب اعضاي هيات مديره

  7 -ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عادي ساليانه مي باشد.

  هيأت مديره شركت ملي انفورماتيك

  1398/03/11