الزام استفاده از عبارت "ارائه‌دهنده درگاه پرداخت اينترنتي"

    شرکت‌هاي پرداخت‌ياري در معرفي خود بايد فقط از عنوان تعيين شده توسط بانک‌مرکزي استفاده کنند.

    به گزارش شاپرک، بانک‌مرکزي جمهوري اسلامي در پاسخ به نامه شاپرک مبني بر اظهارنظر درباره استفاده شرکت‌هاي پرداخت‌يار از عنوان يا عبارت "ارائه‌دهنده خدمات پرداخت"، تصريح کرده شرکت‌هاي پرداخت‌يار الزاما بايد از عبارت "ارائه‌دهنده درگاه پرداخت اينترنتي" استفاده کنند و بکاربردن ساير عبارات مجاز نيست.

    عمل به اين الزام از آن رو ضروري است که طي ماه‌هاي اخير مواردي از استفاده شرکت‌هاي پرداخت‌يار از عباراتي مانند "ارائه‌دهنده خدمات پرداخت" مشاهده شده بود در حالي که لازم است امکان تميز ميان دايره خدمات و مسئوليت‌هاي شرکت‌هاي پي‌اس‌پي و شرکت‌هاي پرداخت‌يار براي مخاطبان و متقاضيان دريافت خدمات مختلف و متنوع پرداخت وجود داشته باشد.

    1397/12/07