مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام

  آگهي دعوت

  مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

  شرکت ملي انفورماتيک (سهامي خاص) به شماره ثبت 916 کيش

  شناسه ملي 10861525594

  بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت ملي انفورماتيک (سهامي خاص) ‌دعوت مي شود در‌ جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 که در محل شرکت به نشاني تهران، ‌بلوار ميرداماد، خ شهيد حصاري، خ کوشا، کوچه شهره، پلاک 19 تشکيل مي گردد، حضور به هم رسانند. ضمنا برگه ورود به جلسه مجمع براي کليه سهامداران محترم صادر گرديده و در صورت مراجعه به آنان تحويل خواهد شد.

  دستور جلسه:‌

  1. استماع گزارش هيأت مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به 1396/12/29
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1396/12/29
  3. تصميم گيري نسبت به عملکرد،‌ترازنامه،‌صورتحساب سود و زيان ، صورتحساب سود و زيان انباشته جهت سال مالي منتهي به 1396/12/29
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1397/12/29
  5. تعيين روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
  6. ساير موارد که در صلاحيت مجمع عادي ساليانه مي باشد.

  آگهي دعوت

  مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام

  شرکت ملي انفورماتيک (سهامي خاص) به شماره ثبت 916 کيش

  شناسه ملي 10861525594

  بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت ملي انفورماتيک (سهامي خاص) ‌دعوت مي شود در‌ جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت رأس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 که در محل شرکت به نشاني تهران، ‌بلوار ميرداماد، خ شهيد حصاري، خ کوشا، کوچه شهره، پلاک 19 تشکيل مي گردد، حضور به هم رسانند. ضمنا برگه ورود به جلسه مجمع براي کليه سهامداران محترم صادر گرديده و در صورت مراجعه به آنان تحويل خواهد شد.

  دستور جلسه:‌

  اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه

   

  هيأت مديره شرکت ملي انفورماتيک
  1397/03/13