شرکت خدمات انفورماتيک پيشران بانکداري الکترونيک

   

  «سيد فريد موسوي» نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در بازديد از شرکت خدمات انفورماتيک، پيشرفتها و تغييرات در حوزه بانکداري الکترونيک را ارزنده عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتيک در پيشراني اين تغييرات نقش مهمي داشته است.

  موسوي در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي شرکت خدمات انفورماتيک، با بيان اينکه توسعه بانکداري الکترونيک، صنعت بانکداري کشور را وارد مرحله جديدي کرده است، افزود: عليرغم محدوديتهايي که در سالهاي اخير بر شبکه بانکي و اقتصاد کشور تحميل شد، صنعت بانکداري با تکيه بر توانمندي ها و ظرفيتهاي داخلي اجازه نداد خللي در توسعه اين صنعت ايجاد شود.

  نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس ابراز اميدواري کرد با فرصتهايي که اخيرا با رفع مشکلات بين المللي حاصل شده شاهد رشد بيشتر صنعت بانکداري الکترونيک باشيم.

  موسوي همچنين فرهنگ سازي در امر استفاده از ابزار و روشهاي نوين بانکداري الکترونيک را الزامي دانست و يادآور شد: شبکه بانکي در اين راستا اقدامات خاصي را به انجام رسانده اما ايفاي نقش شرکت خدمات انفورماتيک نيز در اين حوزه قطعا سازنده خواهد بود.
  وي در بخش ديگري از سخنان خود از اقداماتي که در راستاي توجه به استارتاپهاي فينتک در شرکت خدمات انفورماتيک انجام گرفته تقدير کرد و در همين حال، خواستار آن شد که حمايت از اين استارتاپها با جديت بيشتري دنبال شود.

  نماينده مردم تهران، ري شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين نکته که بخش فناوري اطلاعات و خدمات جزو پيشرانهاي اقتصاد کشور هستند، خاطرنشان کرد: شرکت خدمات تجلي اين دو بخش است و علاوه بر نقشي که در توسعه زيرساختهاي بانکداري الکترونيک دارد، در ساير حوزه ها نيز مي تواند مفيد واقع شود.

  نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس در پايان بازديد خود، از زحمات مديران و کارکنان شرکت خدمات انفورماتيک قدرداني کرد.

  1396/07/26