اتصال به شبکه هاي بين المللي پرداخت کليد خورد

  شرکت خدمات انفورماتيک به نمايندگي از بانک مرکزي ج.ا.ا در راستاي عمل به مسئوليت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه هاي بين المللي پرداخت در قالب يکي از پروژه هاي استراتژيک نقشه راه بانک مرکزي، با شرکت BPC روسيه قرارداد همکاري امضا کرد.

  شرکت خدمات انفورماتيک به نمايندگي از بانک مرکزي ج.ا.ا در راستاي عمل به مسئوليت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه هاي بين المللي پرداخت در قالب يکي از پروژه هاي استراتژيک نقشه راه بانک مرکزي، با شرکت BPC روسيه قرارداد همکاري امضا کرد.

  مهندس سيد ابوطالب نجفي مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندي پيش که مسئوليت اتصال به شبکه هاي بين المللي پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزي به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاري مناقصه بين المللي براي تهيه يک سامانه سوييچ کارت استاندارد با تهيه اسناد مناقصه بوسيله کليه ذينفعان آغاز و نهايي گرديد و سپس آگهي مناقصه در نشريات داخلي و خارجي منتشر شد. 9 شرکت خارجي اسناد مناقصه را دريافت کردند و پس از برگزاي کنفرانس مناقصه، نهايتا پنج شرکت پيشنهاداتشان را ارسال کردند.

  وي ادامه داد: پيشنهادهاي دريافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتيک مورد ارزيابي فني و بازرگاني قرار گرفت. سپس شرکت هاي World line (فرانسه)، شرکت Open way (روسيه) و شرکت BPC (روسيه) بر اساس ميانگين نمرات ارزيابي رتبه بندي شدند.

  به گفته مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک پس از گشايش پاکت هاي مالي شرکت هاي پيشنهاد دهنده، رتبه بندي شرکت ها بر اساس فرمول از پيش تعيين شده، امتيازات کسب شده و قيمت پيشنهادي صورت گرفته در نهايت شرکت BPC روسيه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گرديد.

  مهندس نجفي تصريح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC براي تهيه و تنظيم اسناد قرارداد با اين شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسيد و در نهايت قرارداد اجراي پروژه بين شرکت روسي و شرکت خدمات انفورماتيک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسيد.

  لازم به ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجراي چندين پروژه مشابه در کشورهاي مختلف، در ايران نيز تاکنون قرارداد پياده سازي سامانه سوييچ کارت خود را با چند بانک داخلي منعقد کرده است.

  مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک اظهار اميدواري کرد با همکاري و مساعدت تمامي متخصصين و مديران صنعت بانکي کشور در زمان تعيين شده زيرساخت هاي لازم جهت اتصال بانک هاي کشور به شبکه هاي بين المللي پرداخت فراهم شود.

  1396/07/22