ساماندهي پذيرندگان و تراکنش هاي پرداخت يارها

    به گزارش روابط عمومي شاپرک، پس از فرارسيدن مهلت تعيين شده براي انتقال پذيرندگان و تراکنشهاي شرکتهاي پرداختيار به سامانه پرداختياري در پنجم مهر ماه، خوشبختانه بسياري از اين شرکتها با درک درست و دقيق حساسيت اين حوزه و ضرورت بيش از پيش ايجاد شفافيت در تراکنشهاي الکترونيکي غيرحضوري، همکاري قابل تقديري داشتند و درصد بالايي از پذيرندگان و تراکنشهاي شرکتهاي پرداختيار تا مهلت مقرر منتقل شد.

    با وجود اين همکاري چشمگير اما معدود پرداختيارهايي که به دلائل يا علل مختلف موفق نشدند پذيرندگان و تراکنشهاي خود را منتقل کنند ونام اين شرکتها از سايت شاپرک حذف شد گرچه پس از اين اقدام شاپرک، تعدادي ديگر از پرداختيارها نسبت به مهاجرت کامل به سامانه پرداختياري همکاري لازم را انجام دادند.

    با فرارسيدن بيست و هفتم مهر ماه که به عنوان موعد گام دوم ساماندهي پرداختياري از سوي شرکت شاپرک تعيين شده بود، نظر به ضرورت و الزام اجراي کامل ضوابط اين حوزه، آن دسته از پذيرندگاني که توسط پرداختيارهاي حذف شده از سايت شاپرک به سامانه پرداختياري منتقل نشده بودند، غيرفعال شدند. به اين ترتيب در اين مرحله پرداختيارهايي که هنوز موفق به انتقال برخي پذيرندگان و تراکنشهاي خود به سامانه نشده اند و نام آنها در مرحله قبلي از سايت شاپرک حذف شده بود، با قطع پذيرندگان ثبت نشده مواجه شدند. اين اقدام از سوي شاپرک با رعايت تمام جوانب لازم انجام شده تا ازهرگونه اختلال احتمالي در کسب وکار اين دسته از پذيرندگان حتي المقدور جلوگيري شود.


    1399/07/28