انتصاب مدير مالي جديد شرکت ملي انفورماتيکجناب آقاي بهروز کواسي به عنوان مدير مالي در شرکت ملي انفورماتيک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک، بر اساس حکم مديرعامل اين شرکت، بهروز کواسي به عنوان "مديرمالي، سرمايه گذاري و امور سهام" جديد شرکت ملي انفورماتيک منصوب شد.
همچنين از زحمات آقاي رضا ناصري نيک طي مدت حضور در شرکت ملي انفورماتيک تقدير و تشکر به عمل آمد./

 


1400/5/6

شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •